تاریخ انتشار : 1399/9/1 10:26:33 تعداد بازدید : 39

عملکرد مناسب جم پیلن در ماهانه

نویسنده : بهروز ملاحسینی

فعالیت اصلی شرکت عبارت است از: احداث, راه اندازی, بهره بردازی, اداره کارخانجات صنعتی به منظور تولید, فروش, صدور محصولات پتروشیمی, ذخیره و صادارات کلیه مواد اولیه پتروشیمی و پتروشیمیایی و فراورده های فرعی و مشتقات ذیربط آن ها و انجام کلیه فعالیت های تولیدی,صنعتی, بازرگانی, فنی و مهندسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکوز می باشد.

همان طور که می دانیم بیش از 66 درصد شرکت پلی پروپیلن جم به صورت غیر مستقیم مربوط به شرکت پتروشیمی جم می باشد. لذا این شرکت از شرکت های فرعی چتروشیمی جم به حساب می آید.

درآمد عملیاتی شرکت در شش ماه نخست سال 23,438,337 میلیون ریال بوده اسک که رشد 52 درصدی را نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل داشته است. هم چنین درآمد های سرمایه گذاری شرکت رشد 133 درصدی را داشته است که این درآمد ها شامل سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های بانکی, سود ناشی از تسعیر ارز و ... می باشد.

هم چنین شرکت در 6 ماهه نخست سال 365 تومان به ازای هر سهم سود ساخته است که با رشد 18 صدرصدی نسبت به مدت زمان مشابه در سال مالی قبل می باشد.

در فروش ماهانه نیز شرکت روند رو به رشدی به خود گرفته است و فقط در مهر ماه است کهاز ماه قبل خود کاهش یافته است اما به طور کلی روند فروش شرکت مطلوب می باشد.