سؤالات متداول

 1. منظور از صدور و ابطال چیست؟
 1. چرا بعد از ثبت درخواست صدور صندوق کاریزما تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری افزایش نمی‌یابد؟
 1. چرا بعد از انجام عملیات واریز، درخواست صدور ثبت و تایید نمی‌شود؟
 1. حداقل و حداکثر تعداد واحد قابل خریداری در صندوق‌ها چه تعداد است؟
 1. چرا پس از کسر مبلغ از حساب بانکی بعد از انجام عملیات صدور، این درخواست‌ در بخش مدیریت درخواست‌ها قابل مشاهده نیست؟
 1. در صندوق با درآمد ثابت کاریزما نحوه محاسبه تعداد واحدهای قابل تخصیص بر اساس مبلغ مورد نظر برای سرمایه‌گذاری چگونه است؟
 1. در صندوق با درآمد ثابت کاریزما چگونه می‌توان دقیقا به همان تعداد واحد که مدنظر برای سرمایه‌گذاری است، صدور انجام داد؟
 1. بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در صندوق با درآمد ثابت کاریزما چه روزی است؟
 1. فرآیند پرداخت مبالغ ابطالی در صندوق با درآمد ثابت کاریزما و صندوق مشترک کاریزما به چه شکل است؟
 1. مبالغ حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و یا تتمه صدور به چه شماره حسابی واریز می‌شود؟
 1. درصورت ابطال بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری قبل از پایان دوره، درصد سود تخصیص داده شده به این واحدها چه مقدار خواهد بود؟
 1. آیا صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های کاریزما کارمزد دارد؟
 1. آیا صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های کاریزما کارمزد دارد؟
 1. آیا واحدهای سرمایه‌گذاری معاف از مالیات هستند؟
 1. روند ثبت‌نام در پرتال چگونه است؟ چگونه می‌توان از خدمات پرتال استفاده کرد؟
 1. در صورت فراموشی کلمه عبور به چه شکل می‌توان آن ‌را بازیابی کرد؟